Disclaimer

Ondanks de zorg die we besteden aan de samenstelling van de website en het correct weergeven van de informatie hierop, kan Topsector Logistiek / Connekt niet garanderen dat de informatie volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld.

Topsector Logistiek / Connekt kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Topsector Logistiek / Connekt behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Topsector Logistiek / Connekt is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Topsector Logistiek / Connekt.

 

Informatie
Topsector Logistiek / Connekt streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om de informatie of materialen die in deze website zijn opgenomen te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Topsector Logistiek / Connekt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij met hyperlinks verwijzen.